Novinky

Nový skladový areál VPS Logistics Zdice – východ
Průmyslová zóna: Exit 22 dálnice D5

ISO 9001, ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001
Česká logistická asociace Jsme členem
České logistické asociace
VPS Logistics, s.r.o.
Černín 91, 267 51 Zdice
Tel.: +420 311 545 121
Fax: +420 311 545 123

Environmentální politika

Společnost VPS Logistics, s.r.o. poskytuje logistické služby (vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní dopravu, skladování zboží a manipulace s nákladem, obalový management, zastupování v celním řízení), vedení si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s realizací služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem podniku a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky k ochraně životního prostředí :

  1. Společnost se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí, investiční záměry společnosti zvažovat a projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí,
  2. Spokojenosti zákazníka a veřejnosti podmiňuje společnost všechny své činnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí s tím souvisí i prevence, nehod a havárií. Společnost se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
  3. Ochrana životního prostředí je věcí každého pracovníka a osob, které pracují pro společnost. Informováním pracovníků a osob pracujících pro společnost bude podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace pracovníků a osob, pracujících pro společnost bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
  4. Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
  5. K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí budou rozvíjeny programy trvalého zlepšování procesů.
  6. Společnost bude pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj systém environmetálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  7. Společnost se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, které se vztahují k ochraně životního prostředí. Ročně pak analyzovat a hodnotit shodu s právními a jinými předpisy.
  8. Z hlediska ochrany životního prostředí bude společnost otevřeně komunikovat s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
  9. Společnost se zavazuje k trvalému zlepšování vztahu k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

K přijetí a dodržování těchto zásad ekologické politiky zavazujeme všechny zaměstnance společnosti a osoby, pracující ve prospěch společnosti. Současně budeme v tomto směru působit i na ostatní společnosti působící v regionech k následování.

Dne: 2.10.2006
Jindřich Šmied,
ředitel společnosti

Webdesign by GAT.cz© 2024 VPS Logistics